دوره های حضوری مهدی عارف :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.