دوره های حضوری مهدی ملک زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.