دوره های حضوری مهدی رفیق دوست :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.