دوره های حضوری محمد مهدی نجفی کلدره :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.