دوره های حضوری سمیه مهدوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.