دوره های حضوری فاطمه شیرنیا :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.