دوره های حضوری مهدی علیخاصی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.