دوره های حضوری حسام مددلو :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.