دوره های حضوری محدثه عرب شیبانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.