دوره های حضوری محمد شعبانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.