دوره های حضوری محمد سعيدي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.