دوره های حضوری محدثه صادقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.