دوره های حضوری محمد صادق جلیل زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.