دوره های حضوری محمد ایزدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.