دوره های حضوری مریم احمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.