دوره های حضوری محمد افشاری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد افشاری :