دوره های حضوری مهدی عابدینی پور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.