دوره های حضوری مهدی بهرامی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.