دوره های حضوری کوثر رحیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.