دوره های حضوری سید محمد حسن خوشرو :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.