دوره های حضوری علی خلیفه سلطانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی علی خلیفه سلطانی :