دوره های حضوری مهدی عالمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.