دوره های حضوری مهدی کمالی پور راوری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهدی کمالی پور راوری :