دوره های حضوری ایمان خاقانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.