دوره های حضوری شاهرخ رئیسی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی شاهرخ رئیسی :