دوره های حضوری حورا مصفا :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.