دوره های حضوری حسین میرمجیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.