دوره های حضوری حسین ثلاثی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.