دوره های حضوری حجت کفاشی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حجت کفاشی :