دوره های حضوری حدیث پیرداده بیرانوند :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.