دوره های حضوری محمد حیدری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.