دوره های حضوری مهدی حصارکی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.