دوره های حضوری محمدحسام شفیعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.