دوره های حضوری حمید برزگار :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.