دوره های حضوری محمد حسن غفوریان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.