دوره های حضوری حسن برزگر مقدم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.