دوره های حضوری امیر عسکری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.