دوره های حضوری حانيه سادات ثمره هاشمي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.