دوره های حضوری محدثه عباسی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.