دوره های حضوری امیرمحمد محمدیان نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.