دوره های حضوری حمیدرضا علیایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.