دوره های حضوری حمید رضایی تقی ابادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.