دوره های حضوری حمید رضا شاعری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حمید رضا شاعری :