دوره های حضوری حمید ب :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.