دوره های حضوری حامد زارعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.