دوره های حضوری محمود حیدری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.