دوره های حضوری مهدی حاجی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهدی حاجی :