دوره های حضوری علی خداپرست :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.