دوره های حضوری عبدالله عبداللهی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.