دوره های حضوری سید هادی زندوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.